https://www.roetfilter-expert.nl/privacyverklaring-roetfilter-expert

  Privacyverklaring

  Algemeen

  Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die Harry Banis BV in het kader van het aanbieden van zijn producten en/of diensten al dan niet via zijn website www.harrybanis.nl en/of www.roetfilter-expert.nl verwerkt. Wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening en/of met ons een overeenkomst aangaat, gaat u akkoord met onderstaand privacy beleid. Dit privacy beleid is ook te raadplegen, downloaden en printen op onze website.

  Wij respecteren uw privacy. De persoonsgegevens die wij van u verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Harry Banis BV zich aan de eisen die de wet- en regelgeving hieraan stelt, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming. Lees dit privacy beleid aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

  Harry Banis BV is gevestigd aan de Spiegeldwarsstaat 10, 1405 HS, Bussum, en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 32058815. De nevenvestigingen zijn gevestigd aan de Ambachtsweg 4-6, 1271 AM, Huizen en Markerkant 15-2, 1314 AW, Almere. Vragen over dit privacy beleid kunnen worden gesteld via info@harrybanis.nl.

  De verwerking van persoonsgegevens

  Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  Contactgegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;

  Financiële gegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw bankgegevens;

  Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites. Wij bewaren uw persoonsgegevens of andere gegevens die u aan ons al dan niet via de website prijsgeeft in beginsel zolang als dat nodig is voor de onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan de wettelijke  (bewaar)verplichtingen.

  Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

  Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of uw persoonsgegevens wilt invoeren, waardoor u ermee instemt dat wij bepaalde nader aangegeven persoonsgegevens ontvangen. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die dit privacy beleid heeft gelezen.

  Hoe verzamelen wij informatie

  Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen doordat u deze in het kader van de vraag naar een product en/of dienst aan ons verstrekt, doordat u een klantaccount aanmaakt op onze website, ons contactformulier invult en/of doordat wij op welke wijze dan ook unieke identificatienummers ontvangen van de computer, tablet, smartphone of enig ander elektronisch apparaat met een werkende dataverbinding waarvan u gebruik maakt. Tevens kunnen wij op uw verzoek persoonsgegevens van u verkrijgen van derden.

  Doeleinden

  Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of diensten die wij leveren;
  • Om producten en/of diensten van ons aan te bieden en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  • Om met u in contact te kunnen treden;
  • Als u daarvoor toestemming heeft gegeven: om u (elektronische) commerciële boodschappen (nieuwsbrieven) met informatie over onze producten en diensten toe te sturen, alsmede van producten en diensten van aan ons gelieerde partijen;
  • Om uw gebruikersinformatie en serviceberichten, zoals push notificaties, toe te sturen;
  • Om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • Voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
  • Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

  Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.

  Derden

  Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten. Voor zover deze derden daarbij uw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacy beleid wordt verwerkt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

  Beveiliging

  Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

  Links naar websites van anderen

  Onze websites kunnen hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

  Inzage, correctie, verzet en verwijdering

  U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u niet meer door ons, of derden, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via info@harrybanis.nl.

  Wijzigingen

  Dit Privacy beleid kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig dit privacy beleid na te lezen op eventuele wijzigingen.